De Cel Leefmilieu-Gezondheid

De Cel Leefmilieu-Gezondheid, officieel in het leven geroepen door het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003, is het voorbereidende orgaan van de GICLG. Het permanent secretariaat wordt verzorgd door de federale overheid. 

 

De Cel Leefmilieu-Gezondheid, met één vertegenwoordiger per minister van Gezondheid en van Leefmilieu, is het voorbereidende orgaan van de GICLG en voert de door deze laatste overgedragen taken uit.

 

De Cel organiseert haar werkzaamheden geheel autonoom en legt de GICLG jaarlijks een activiteitenverslag en een activiteitenprogramma ter goedkeuring voor. In het verslag wordt onder andere stilgestaan bij de besteding van het budget en de inzet van het personeel. Het programma besteedt onder meer aandacht aan de doelstellingen en de begroting voor het komende werkjaar.

 

Op uitdrukkelijk verzoek van de GICLG houdt de Cel zich soms bezig met de uitvoering van de internationale verplichtingen op het gebied van milieu en gezondheid.

 

Bij de uitvoering van haar taken wordt de Cel bijgestaan door een permanent secretariaat binnen het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid. Het secretariaat roept de vergaderingen bijeen en bereidt deze voor, stelt een ontwerp-agenda op en werkt de notulen uit.