Het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003

Het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 legt het kader voor het overleg tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen vast en vergemakkelijkt zo de concrete uitvoering van het NEHAP, het Belgische Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid.

 

Wie het hele proces goed wil begrijpen, moet eerst terug naar 1995. Op 5 april 1995 sloten de federale overheid en de Gewesten namelijk een samenwerkingsakkoord betreffende het internationale milieubeleid. Dit akkoord had echter uitsluitend betrekking op het internationale beleid en ging dus voorbij aan de interne politiek van de ondertekenende partijen. Bovendien kwamen de Gemeenschappen er niet aan te pas en werd de gezondheid er niet in behandeld.

 

Voor een zo breed mogelijk milieu- en gezondheidsbeleid moest er dan ook een nieuw akkoord met de Gemeenschappen komen. Dit streven kreeg zijn beslag in het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 tussen de federale overheid en de gefedereerde entiteiten (Gewesten en Gemeenschappen) op het gebied van gezondheid en milieu.

 

Onder de doelstellingen vermeldt het akkoord van 10 december 2003 dat het NEHAP moet worden beschouwd als “een eerste referentiekader, dat de acties verzamelt die gericht zijn op het voorkomen, verminderen, tot zelfs het uitschakelen van de risico's die verband houden met het milieu en de gezondheid”.

 

Concreet bevat dit akkoord de regels voor het overleg tussen de partners. Het biedt een juridisch en operationeel kader voor een gemeenschappelijk beleid en vergemakkelijkt een transdisciplinaire aanpak. Wel moet voor ogen worden gehouden dat deze in het akkoord vastgelegde geïntegreerde methode uitsluitend van toepassing is op milieu en gezondheid, en niet op verwante terreinen, zoals vervoer.

Het akkoord bepaalt voorts: “Het NEHAP moet een uitvoeringsagenda en een strategie volgen die kunnen aangepast worden, zodat rekening kan worden gehouden met de evolutie van de toestand op het gebied van het milieu en de gezondheid.” Hiervoor bevat het akkoord verschillende concrete bepalingen, zoals een budgettaire verdeelsleutel voor een evenwichtige financiering van de gemeenschappelijke projecten in het kader van het NEHAP. Tevens worden twee organen voor de follow-up en de uitvoering van dit plan in het leven geroepen: de (Gemengde) Interministeriële Conferentie voor het Leefmilieu en de Gezondheid (GICLG) en de Cel Leefmilieu-Gezondheid.