Wat is de Nationale Cel?

De Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid is officieel opgericht bij het samenwerkingsakkoord van 10 december 2003 en speelt een sleutelrol binnen het NEHAP. Zij heeft twee essentiële taken. Ten eerste is zij het voorbereidende orgaan voor de GICLG en zorgt zij ervoor dat de besluitvorming soepel en efficiënt verloopt. Ten tweede speelt ze een uitvoerende rol door de werkzaamheden van de werkgroepen te coördineren en te superviseren; deze activiteiten worden uitgevoerd volgens de strategische richtlijnen die de GICLG heeft vastgesteld.

Om haar taken uit te voeren, komt de Nationale Cel regelmatig bijeen - meestal één keer per maand. Ze organiseert en beheert haar werk autonoom. Ze wordt ondersteund door een permanent secretariaat. Het secretariaat van NEHAP, dat gevestigd is binnen het DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid, organiseert en bereidt de vergaderingen van de cel voor, in het bijzonder door het opstellen van de voorgestelde agenda's en verslagen.

De Nationale Cel is een perfecte weerspiegeling van de missie van het NEHAP: zorgen voor coördinatie en coherentie tussen de verschillende overheidsniveaus en tussen de domeinen leefmilieu en gezondheid. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende administraties die verantwoordelijk zijn voor deze domeinen op federaal, gewestelijk en gemeenschapsniveau. Hieronder vindt u een lijst van alle overheidsdiensten die lid zijn van de Nationale Cel.

De cel wordt voorgezeten door een van de leden, die wordt benoemd volgens het principe van een "roterend voorzitterschap". Dit systeem zorgt voor evenwicht tussen de leefmilieu- en gezondheidsvertegenwoordigers en tussen het federale, gewestelijke en communautaire niveau. Elk jaar wordt een nieuw lid vicevoorzitter en het jaar daarop voorzitter. Na hun termijn als voorzitter worden de leden opnieuw vicevoorzitter voor een jaar, zodat er een vlotte overgang is tussen de verschillende voorzitterschappen.

Overheidsniveau

Gezondheid

leefmilieu

Federaal

DG Gezondheidszorg van de FOD Volksgezondheid

DG Leefmilieu van de FOD Volksgezondheid

Vlaanderen

Department Zorg

Departement Omgeving

Wallonië

AViQ

SPW

Brussel

Gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

Leefmilieu Brussel

Duitstalige gemeenschap

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Maakt deel uit van het Waals Gewest